Wioska Bullerbyn’20 – nowe zasady.

W związku z ogłoszeniem wytycznych dotyczących organizacji wypoczynku w okresie epidemii SARS-COV2 informujemy, w jaki sposób będziemy je wdrażać w Wiosce Bullerbyn.

UCZESTNICY

 • Na Wioskę zapraszamy tylko dzieci, które są zdrowe w dniu wyjazdu, nie mają objawów infekcji ani objawów choroby zakaźnej. Nie mieszkały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem turnusu.
 • Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, prosimy o poinformowanie nas  o tym fakcie n w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku lub w Karcie informacji o dziecku. Konieczne jest też dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.
 • Prosimy o rozmowę z dziećmi jeszcze przed przyjazdem na temat konieczności stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny, utrzymywania dystansu społecznego, używania środków ochrony osobistej w uzasadnionych sytuacjach, np.: podejrzenie choroby zakaźnej (podwyższona temperatura, kaszel) lub wizyta w poradni/szpitalu.

KADRA

 • Wszystkie osoby pracujące na rzecz realizacji projektu wypoczynku muszą być zdrowe, bez objawów infekcji lub innej choroby, w tym w szczególności zakaźnej, a w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem turnusu nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 • Fundacja zapewni osobę na zastępstwo w przypadku absencji kadry z powodu choroby lub konieczności poddania się kwarantannie.
 • Kadra przejdzie szkolenie z zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie COVID19.

WARUNKI ZAKWATEROWANIA:

 • Zmniejszamy liczbę osób zakwaterowanych w poszczególnych miejscach. W jednym pokoju, domku lub tipi zamieszka maksymalnie czworo dzieci bez opiekuna. Opiekunowie zajmą odrębne pomieszczenia znajdujące się w bezpośredniej odległości od zakwaterowania dzieci.

DŁUGOŚĆ TURNUSÓW: 

 • Organizujemy tylko turnusy jednotygodniowe. Rodzice uczestników turnusów dwutygodniowych mogą zadecydować o tym na który z dwóch tygodni chcą posłać dziecko. Istnieje możliwość wybrania obu tygodni, z zastrzeżeniem, że mamy miejsca, oraz że między turnusami jest min. tydzień przerwy.

ORGANIZACJA KAMPUSU

 • Program kolonii, tak jak do tej pory, będzie realizowany na terenie kampusu oraz w  jego najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi. Grupy będą wychodzić na wycieczki do lasu i nad strumyk. Natomiast wyłączone z programu będą wycieczki do stajni czy do gospodarstwa.
 • Pomieszczenia do prowadzenia zajęć z Mistrzami (namiot, jurta) będą regularnie wietrzone, sprzątane i dezynfekowane.
 • Zajęcia z Mistrzami będą organizowane w sposób uniemożliwiający bezpośrednie kontaktowanie się grup.
 • W jadalni każda grupa dzieci będzie miała swoją przestrzeń w oddaleniu od innych grup. Po każdej grupie zostaną zdezynfekowane blaty stołów, poręcze krzeseł, siedziska stołków.

OPIEKA MEDYCZNA

 • W Wiosce Bullerbyn będzie przez cały czas ratownik medyczny lub pielęgniarka.
 • Na terenie kampusu zostanie zorganizowana dodatkowa izolatka, na potrzeby zapewnienia izolacji osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie choroby, w tym w szczególności choroby zakaźnej.
 • Pomiar temperatury termometrem bezdotykowym będzie odbywać się w dniu przyjazdu dzieci oraz w każdym dniu pobytu rano i wieczorem.
 • Zarówno dzieci, jak i kadra będą wyposażeni w „indywidualne środki ochrony osobistej”. Maseczki będą stosowane w uzasadnionych sytuacjach (np.: przyjazd na kampus, podejrzenie choroby zakaźnej np podwyższona temperatura, kaszel lub wizyta w poradni/szpitalu).
 • Fundacja zabezpieczy możliwość szybkiego kontaktu z ratownikiem, pielęgniarką lub lekarzem w sytuacji wystąpienia objawów chorobowych, który zdecyduje o możliwości pozostania dziecka w miejscu wypoczynku lub konieczności niezwłocznego odebrania go przez rodziców lub prawnych opiekunów.
 • Jeśli dziecko będzie miało objawy chorobowe, rodzice muszą bezzwłocznie zabrać je z kampusu.

HIGIENA

 • Wychowawcy będa przypominać dzieciom o przestrzeganiu zasad higieny, w tym o regularnym i dokładnym myciu rąk wodą z mydłem.
 • Fundacja zapewni środki higieniczne (w tym płyny do dezynfekcji rąk w terenie) w ilości wystarczającej dla personelu oraz uczestników wypoczynku.
 • Dozowniki z płynem odkażającym będą umieszczone w widocznym miejscu przy wejściach do budynku oraz do pomieszczeń wspólnie użytkowanych.
 • Codzienne prace porządkowe będą uwzględniały dodatkową dezynfekcję powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników.
 • Infrastruktura obiektu, sprzęt sportowy, przybory programowe i naturalny plac zabaw (strefa balansu) będą regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących.
 • Pomiędzy turnusami cały kampus zostanie poddany dodatkowemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych.

REJESTRACJA DZIECI I DZIEŃ PRZYJAZDU

 • Na kilka dni przed turnusem rodzice wypełnią on-line Kartę informacji o dziecku.  Wychowawcy zapoznają się z informacjami zawartymi w karcie i jeżeli będą mieć pytania to skontaktują się w sobotę z rodzicami w sobotę przed przyjazdem dzieci. Komplet dokumentów rodzice przywiozą wraz z dzieckiem pierwszego dnia turnusu.
 • Dzień przyjazdu i wyjazdu opisaliśmy na innych stronach.